۲۴ آبان ۹۶

نمونه سوال

دانلود نمونه سوال محلول ها مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال محلول ها مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال محلول ها مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث محلول ها در مرحله اول المپیاد شیمی از دوره...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترمودینامیک مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال ترمودینامیک مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترمودینامیک و ترموشیمی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث ترمودینامیک و ترموشیمی (گرما...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال استوکیومتری مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال استوکیومتری مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال استوکیومتری مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث استوکیومتری در مرحله اول المپیاد شیمی ا...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال شیمی آلی مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال شیمی آلی مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال شیمی آلی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث شیمی آلی (هیدروکربن ها) در مرحله اول المپی...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال پیوند کووالانسی مرحله اول المپیادشیمی

دانلود نمونه سوال پیوند کووالانسی مرحله اول المپیادشیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال پیوند کووالانسی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث پیوند کووالانسی (مولکول ها) در مرحل...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترکیبات یونی مرحله اول المپیادشیمی

دانلود نمونه سوال ترکیبات یونی مرحله اول المپیادشیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترکیبات یونی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث ترکیبات یونی (نمک ها) در مرحله اول الم...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال جدول تناوبی مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال جدول تناوبی مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال جدول تناوبی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث جدول تناوبی در مرحله اول المپیاد شیمی ا...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ساختار اتم مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال ساختار اتم مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ساختار اتم مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) بحث ساختار اتم در مرحله اول المپیاد شیمی از...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1 + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) مرحله اول المپیاد شیمی از دوره 14 تا دوره...
بیشتر بخوانید