۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

دانلود گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید

دانلود گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید
+ عنوان کتاب: گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این فایل گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 2 با موضوع تهیه ترکیب تهیه نیترو...
بیشتر بخوانید

دانلود گزارش کار تعیین فرمول کمپلکس با اسپکتروفتومتری

دانلود گزارش کار تعیین فرمول کمپلکس با اسپکتروفتومتری
+ عنوان کتاب: گزارش کار تعیین فرمول یک کمپلکس با اسپکتروفتومتری + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این فایل گزارش کار آزمایشگاه شیمی با هدف تعیین فرمول یک کمپلکس به روش...
بیشتر بخوانید

دانلود دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی

دانلود دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی
+ عنوان کتاب: دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی دانشگاه شریف + نویسنده(مترجم): دکتر شهربانو رحمان ستایش + توضیحات: این فایل دستورکار آز شیمی فیزیک رشته مهندسی شیم...
بیشتر بخوانید