۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی کنکور

جمع بندی شیمی 2 و 3 و 4 کنکور نظام قدیم راه اندیشه کامبیز فرزانه

جمع بندی شیمی 2 و 3 و 4 کنکور نظام قدیم راه اندیشه کامبیز فرزانه
+ عنوان کتاب: جمع بندی شیمی 2 و 3 و 4 کنکور نظام قدیم راه اندیشه کامبیز فرزانه + نویسنده(مترجم): کامبیز فرزانه + توضیحات: جزوه “جمع بندی شیمی 2 و 3 و 4 کنکور نظام ق...
بیشتر بخوانید

جزوه کامل ترمودینامیک شیمیایی مهندس عارف ربیعیان

جزوه کامل ترمودینامیک شیمیایی مهندس عارف ربیعیان
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ترمودینامیک شیمیایی مهندس عارف ربیعیان + نویسنده(مترجم): مهندس عارف ربیعیان + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل ترمودینامیک شیمیایی نوشته مهندس عارف...
بیشتر بخوانید

جزوه رنگی محلول ها برای شیمی کنکور مهندس عارف ربیعیان

جزوه رنگی محلول ها برای شیمی کنکور مهندس عارف ربیعیان
+ عنوان کتاب: جزوه رنگی محلول ها برای شیمی کنکور مهندس عارف ربیعیان + نویسنده(مترجم): مهندس عارف ربیعیان + توضیحات: برای دانلود جزوه رنگی محلول ها شیمی کنکور نوشته مهندس...
بیشتر بخوانید

جزوه استوکیومتری برای شیمی کنکور دکتر صالحی راد

جزوه استوکیومتری برای شیمی کنکور دکتر صالحی راد
+ عنوان کتاب: جزوه استوکیومتری برای شیمی کنکور دکتر صالحی راد + نویسنده(مترجم): دکتر صالحی راد + توضیحات: برای دانلود جزوه استوکیومتری شیمی کنکور نوشته دکتر صالحی راد روی...
بیشتر بخوانید

جدول های مهم درسی شیمی دبیرستان برای کنکور سراسری استاد حسن عیسی زاده

جدول های مهم درسی شیمی دبیرستان برای کنکور سراسری استاد حسن عیسی زاده
+ عنوان کتاب: جدول های مهم درسی شیمی دبیرستان برای کنکور سراسری استاد حسن عیسی زاده + نویسنده(مترجم): استاد حسن عیسی زاده + توضیحات: در این پی دی اف مباحث گروههای عاملی و...
بیشتر بخوانید

آموزش کامل گروه های عاملی برای شیمی کنکور جزوه شیمی آقاجانی

آموزش کامل گروه های عاملی برای شیمی کنکور جزوه شیمی آقاجانی
+ عنوان کتاب: آموزش کامل گروه های عاملی برای شیمی کنکور مهندس آقاجانی + نویسنده(مترجم): مهندس آقاجانی + توضیحات: برای دانلود آموزش کامل گروه های عاملی برای شیمی کنکور نوش...
بیشتر بخوانید

جزوه نمودارهای غلظت و سرعت واکنش ها بخش سینتیک شیمیایی

جزوه نمودارهای غلظت و سرعت واکنش ها بخش سینتیک شیمیایی
+ عنوان کتاب: جزوه نمودارهای غلظت و سرعت واکنش ها بخش سینتیک شیمیایی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه نمودارهای غلظت و سرعت واکنش ها (بخش سینتیک شیمیا...
بیشتر بخوانید