۲۴ مهر ۹۷

تاریخچه جرم اتمی و جرم مولکولی عناصر و ترکیبات شیمیایی

تاریخچه جرم اتمی و جرم مولکولی عناصر و ترکیبات شیمیایی
+ عنوان فایل آموزشی: تاریخچه جرم اتمی و جرم مولکولی عناصر و ترکیبات شیمیایی + توضیحات: جرم اتمی جرم یک ذرهٔ اتمی، زیراتمی یا یک مولکول است.برای اندازه‌گیری جرم اتمی از رو...
بیشتر بخوانید

پیوندهای کووالانسی سیگما و پای در نظریه اوربیتال مولکولی

پیوندهای کووالانسی سیگما و پای در نظریه اوربیتال مولکولی
+ عنوان فایل آموزشی: پیوندهای کووالانسی سیگما و پای در نظریه اوربیتال مولکولی + توضیحات: پیوند کووالانسی به خاطر نیروی جاذبهٔ الکتریکی به وجود می‌آید. مثلاً زمانی که دو ا...
بیشتر بخوانید

انرژی پیوند و روش مقایسه انرژی پیوندهای مختلف با یکدیگر

انرژی پیوند و روش مقایسه انرژی پیوندهای مختلف با یکدیگر
+ عنوان فایل آموزشی: انرژی پیوند و روش مقایسه انرژی پیوندهای مختلف با یکدیگر + توضیحات: در این فایل انرژی پیوند را توضیح داده و کاربردهای آن را بررسی کرده است.مثالهایی به...
بیشتر بخوانید

آموزش استوکیومتری – واکنش دهنده اضافی و واکنش دهنده محدود کننده

آموزش استوکیومتری – واکنش دهنده اضافی و واکنش دهنده محدود کننده
+ عنوان فایل آموزشی: آموزش استوکیومتری – واکنش دهنده اضافی و واکنش دهنده محدود کننده + توضیحات: در هنگام اجرای واکنش های شیمیایی در صنعت، معمولا واکنش دهنده ها به ا...
بیشتر بخوانید

آموزش استوکیومتری – بازده درصدی (بهره درصدی) در واکنش های شیمیایی

آموزش استوکیومتری – بازده درصدی (بهره درصدی) در واکنش های شیمیایی
+ عنوان فایل آموزشی: آموزش استوکیومتری – بازده درصدی (بهره درصدی) در واکنش های شیمیایی + توضیحات: در یک واکنش شیمیایی مقدار فراورده ای که از محاسبه استوکیومتری مورد...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی