۲۹ تیر ۹۸

نمونه سوال المپیاد شیمی

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91 + توضیحات: پنج سوال تشریحی درس شیمی آلی دوره 40 نفر را که استاد آقایاری برای آزمون...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته پانزدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته پانزدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته پانزدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته چهاردهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته چهاردهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته چهاردهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته سیزدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته سیزدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته سیزدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته یازدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته دهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تجز...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته نهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تجز...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هشتم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تج...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته هفتم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی تج...
بیشتر بخوانید