۰۴ اردیبهشت ۹۸

نمونه سوال المپیاد شیمی

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96 + توضیحات: تعداد زیادی از مدال آوران در المپیاد شیمی آزمونی را جهت آمادگی دانش آموزان در مرحله اول ا...
بیشتر بخوانید

20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی

20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: 20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی + توضیحات: نمونه سوالات تستی جدول تناوبی و ترکیبات یونی را برای شما آماده کردیم. سوالات تست...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91 + توضیحات: در حال حاضر نمونه سوالات تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی را برای شما عل...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91 + توضیحات: مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91 + توضیحات: سوالات تشریحی شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون آزمایشی الم...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91 + توضیحات: سوالات تشریحی درس شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون آزمایشی...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91 + توضیحات: مجموعه سوالات تستی و تشریحی درس شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آ...
بیشتر بخوانید

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91 + توضیحات: شش سوال تشریحی درس شیمی آلی دوره 40 نفر را که استاد آقایاری برای آزمون آ...
بیشتر بخوانید

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری آبان 91 + توضیحات: پنج سوال تشریحی درس شیمی آلی دوره 40 نفر را که استاد آقایاری برای آزمون...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته شانزدهم + توضیحات: این فایل که در اختیار شما علاقه مندان قرار داده شده است، مجموعه سوالات شیمی...
بیشتر بخوانید