۲۵ مهر ۰۰

  • نیمه عمر عناصر جدول تناوبی

    هسته عناصر پرتوزا، ناپایدار بوده و با انتشار امواج مختلف تجزیه می‌شود. به مدت زمانی که نیمی از جرم یک ماد ...

    هسته عناصر پرتوزا، ناپایدار بوده و با انتشار امواج مختلف تجزیه می‌شود. به مدت زمانی که نیمی از جرم یک ماده از طریق انتشار امواج کاهش می‌یابد، نیمه عمر ایزوتوپ موردنظر گویند. نیمه عمر پایدارترین ایزوتو ...

    بیشتر بخوانید
Call Now Buttonبرای تدریس شیمی تماس بگیرید