۲۲ آبان ۹۷

تست های ترمودینامیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های ترمودینامیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های ترمودینامیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های ترمودینامیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های...
بیشتر بخوانید

تست های ترکیبات یونی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های ترکیبات یونی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های ترکیبات یونی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های ترکیبات یونی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون ه...
بیشتر بخوانید

تست های الکتروشیمی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های الکتروشیمی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های الکتروشیمی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های الکتروشیمی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های س...
بیشتر بخوانید

تست های اسید و باز سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های اسید و باز سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های اسید و باز سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های اسید و بازسال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سن...
بیشتر بخوانید

تست های استوکیومتری سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های استوکیومتری سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های استوکیومتری سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های استوکیومتری سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های...
بیشتر بخوانید

نمونه تست شیمی 3 نظام قدیم برای کنکور سراسری با پاسخ تشریحی

نمونه تست شیمی 3 نظام قدیم برای کنکور سراسری با پاسخ تشریحی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه تست شیمی 3 نظام قدیم برای کنکور سراسری با پاسخ تشریحی + توضیحات: برای دانلود 60 نمونه تست شیمی 3 نظام قدیم کنکور سراسری بر روی لینک زیر کلیک کنی...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی